Instructions - Please Read

We need your help classifying affixes guessed by a morphological analysis tool on Tajik word froms. For each listed hypothesized affix, you will see a list of words where it has been used (possibly incorrectly). Your job is to tell us whether or not each affix is a possible affix in the language or not (or whether you are not sure). Hints:

Forms are in the International Phonetic Alphabet. If you see boxes or other indications of missing symbols, you may need to install an IPA font on your computer. Here is one from SIL.


Task (Don't forget to submit using the button below!)

BadUnsureGoodAffixExample Analyses with Affix
+i (30860) /intizɔːm/+i+jɑʃ+ɔːn    /ʃukuh/+i    /jɑtim/+i    /tærk/+i+dæ    /sæmbusæ/+i    /t͡ʃæm/+k+ɔːni+i    /bɔːnæzɔːkæt/+i
+rɔː (10447) /ʃærɔːit/+æʃ+rɔː    /bæhs/+hɔː+rɔː    /dɔːχil/+i+rɔː    /muhɔːd͡ʒirɔːn/+rɔː    /sɔːhibkɔːr/+rɔː+n    /ʃær/+n+if+rɔː    /ræhbær/+i+rɔː
+æ (9762) /ʃunævænd/+æ+æʃ    /ɡʃæv/+æ+d    /durust/+æ+nd    /æjd͡ʒ/+æ+l+ɔːn    /bɔːzɡæʃt/+æ    /næmɔːnæ/+n+æ+d    /rɔːb/+b+ik+æ
+ɔːn (6826) /intizɔːm/+i+jɑʃ+ɔːn    /ʃæχv/+æt+æt+ɔːn    /ræfik/+ɔːn    /d͡ʒɔːn/+ɔːn+ɔːv    /deːχæ/+æm+ɔːn+rɔː    /vɔːr/+ɔːn+eː+ʒ    /χæjr/+ɔːn+æm
+eː (6058) /kætræ/++st    /sɔːziʃ/++rɔː    /vɔːr/+ɔːn++ʒ    /vɔːqeːæ/+    /rɵːhɔːnijɔn/+    /kɵːʃiʃ/+    /ɔːtæʃsɵːz/+i+
+hɔː (5538) /bæhs/+hɔː+rɔː    /dæstæɡul/+hɔː    /χudsæri/+hɔː+i    /sæhnæ/+t͡ʃæ+hɔː+vu    /blɔːɡɡeːr/+hɔː+i    /ideːɔːlɔːɡijɑ/+hɔː    /kɔːnveːntsi/+jɑ+hɔː+i
+u (5366) /muhɔːfizækɔːr/+u    /zærræ/+ɡ+u+l    /ɛʔtiqɔːd/+u    /nɔːχijɑ/+j+u    /χæst/+j+u    /ɔːmuziʃ/+u    /pæjk/+ær+u
+χɔː (3993) /kumændɔːn/+χɔː+i    /tæʃæbbus/+χɔː    /klub/+χɔː    /t͡ʃærχbɔːl/+χɔː+i    /t͡ʃini/+χɔː+rɔː    /t͡ʃɔːræbini/+χɔː+i    /næbeːræ/+χɔː+jɑʃ+ɔːn
+n (3830) /mir/+n+ɨ+j    /ɔːtæʃ/+zæ+n+iː    /pæʃm/+i+n+rɔː    /æjnid/+d+i+n    /kæpid/+æ+n    /hæm/+i+i+n    /færhænɡpærv/+æ+rɔː+n
+iː (3828) /zeːriɔːb/+    /ɡæʃt/+æ+    /ɔːtæʃ/+zæ+n+    /zær/+dɔːr+    /zærur/+r+    /tæqɔːlub/+kɔː+r+    /muhændis/+
+æʃ (3770) /ʃærɔːit/+æʃ+rɔː    /ʃunævænd/+æ+æʃ    /islɔːm/+i+æʃ    /væzifæ/+æʃ+ɔːn    /hæmsær/+æʃ    /æd͡ʒib/+æʃ    /muhim/+æʃ
+d (3744) /bɔːχæbær/+eː+d    /tursun/+z+ɔː+d    /kɔːsɔːpɵːl/+ɔː+d+ɔːv    /bænd/+eː+d+u    /næmeːpærtɔː/+jɑ+d+æt    /ɡʃæv/+æ+d    /æjnid/+d+i+n
+ɔː (3532) /int/+i+q+ɔː    /tursun/+z+ɔː+d    /kɔːsɔːpɵːl/+ɔː+d+ɔːv    /vid/+ɔː+ʔ+i    /væssæl/+ɔː+m    /bɔːr/+ɡ+ɔː+h    /russ/+ɔː+rɔː
+æt (2267) /ʃæχv/+æt+æt+ɔːn    /rɔːχχ/+æt    /næmeːpærtɔː/+jɑ+d+æt    /kijɔ/+m+æt+rɔː    /tæbʔ/+æt+ɔːn    /ʃeːrm/+æt    /tɔːk/+æt+ɔːv+ær
+æm (2112) /χɔːl/+i+æm    /deːχæ/+æm+ɔːn+rɔː    /χæjr/+ɔːn+æm    /ɡunæhkɔːr/+æm    /rus/+æm+i    /ævr/+æ+æm    /bɵːqæl/+æm+u+n
+m (1976) /rɵːz/+m+ær+æ    /kijɔ/+m+i    /næχænd/+eː+m    /kijɔ/+m+æt+rɔː    /væssæl/+ɔː+m    /vlædi/+m+i    /æbdulræh/+i+m+i
+t (1971) /nɔːv/+æ+q+t    /mukil/+ɔː+t+i    /bæχ/+t+rɔː    /d͡ʒɔːɡuz/+ɔːʃ+t    /bɔːl/+i+ʃ+t    /stærɔːdub/+t+s+eːv    /æmæ/+t+æ+ni
+nd (1852) /æfzɔːiʃ/+æ+nd    /durust/+æ+nd    /ɔːɡɔːχ/+æ+nd+u    /neːst/+æ+nd+æz    /χæv/+æ+nd+i    /peːʃkæʃkun/+æ+nd+æi    /pɔːj/+jɑ+nd+æɡi
+l (1690) /d͡ʒuɡiæʃv/+i+l+iː    /bur/+i+ku+l    /zærræ/+ɡ+u+l    /sær/+æv+væ+l    /ækæl/+l+i    /viki/+l+eːk+s    /d͡ʒæb/+æ+l+i
+r (1635) /sæχt/+kɔː+r+u    /dur/+u+r+st    /væsl/+ɡæ+r    /bær/+r+ændæ    /muɔːmilæ/+ɡæ+r    /zærur/+r+iː    /tæqɔːlub/+kɔː+r+iː
+j (1626) /χɔːndæ/+ɡ+j    /kæmbæɡæl/+bæ+t͡ʃæ+j    /mir/+n+ɨ+j    /nɔːχijɑ/+j+u    /χæst/+j+u    /hæmræʔ/+j+iː    /ællæk/+k+æ+j
+jɑ (1555) /prɔːɡreːss/+i++i    /qut/+b+i+    /sɔːh/+i++i    /uqjɔnus/+i++rɔː    /næmeːpærtɔː/++d+æt    /χært/+i++i    /kɔːnstituts/+i++rɔː
+dæ (1487) /uɡæn/++rɔː    /χæʃ/++χ    /kɔːftukɔːv/+b+u+    /tærk/+i+    /tri/+ni++d    /mævqufm/+ɔːn++i    /bæfɔː/+i+
+vu (1470) /sumkæ/+hɔː+vu    /ɡæmχɔːr/+i+vu    /tæʁ/+æ+vu    /pænd͡ʒʃænbeː/+vu    /qædim/+æ+vu    /sunn/+i+vu    /sæhnæ/+t͡ʃæ+hɔː+vu
+ɔːv (1385) /step/+æ+n+ɔːv    /kɔːsɔːpɵːl/+ɔː+d+ɔːv    /d͡ʒɔːn/+ɔːn+ɔːv    /muhiddin/+ɔːv    /mirzɔːd͡ʒælɔːl/+ɔːv    /χɔːl/+ɔːv+æ    /ælæm/+ɔːn+ɔːv
+st (1370) /kætræ/+eː+st    /dur/+u+r+st    /æχmæki/+st    /musɔːfir/+ɔːn+eː+st    /publitsi/+st+ik+æ    /ʃæχsp/+ær+st+iː    /kærdæ/+st+eː+d
+ænd (1336) /bæχʃid/+ænd    /bɔːtæd͡ʒribæ/+ænd    /fikær/+ænd    /næjɔft/+æ+ænd    /meːtɔːn/+ænd+u    /χumpɔːræ/+ænd+ɔː+z    /ræft/+ænd
+ær (1180) /rɵːz/+m+ær+æ    /sæhmijɑ/+χ+ær+ii    /zinɔːɡ/+ær+æst    /pæjk/+ær+u    /ʃæχsp/+ær+st+iː    /ʃæt/+ær+ɔː    /tɔːk/+æt+ɔːv+ær
+ɔːr (1168) /zæn/+ɡ+ɔːr+i    /direːkt/+ɔːr    /vɔːd/+ɔːr+i    /χul/+bæ+z+ɔːr    /beːkæ/+n+ɔːr+rɔː    /ʃærmændæ/+v+ɔːr    /χun/+ʃ+ɔːr
+b (1077) /tæʔæt͡ʃt͡ʃ/+u+b    /qut/+b+i+jɑ    /kɔːftukɔːv/+b+u+dæ    /næʃʔæt͡ʃællɔː/+b+ɔːn    /jɑjk/+u+b+i    /væχ/+ɔː+b+ɔːv    /rævɔː/+b+t+i
+ni (1066) /tri/+ni+dæ+d    /æmæ/+t+æ+ni    /t͡ʃumʔæ/+χɔː+ni+rɔː    /ziddibɵːh/+rɔː+ni    /ævsæ/+rɔː+ni    /kæv/+ɔːn+i+ni    /χɔːn/+ɔːn+dæ+ni
+k (987) /istɔː/+k+i    /χɔːrpuʃt/+æ+k    /t͡ʃæm/+k+ɔːni+i    /beːmæ/+v+k+ʔ    /muʃætær/+æ+k+i    /ællæk/+k+æ+j    /ʃumɔː/+jɑ+k
+ɡ (966) /dilbæstæ/+ɡ+iː    /χɔːndæ/+ɡ+j    /zæn/+ɡ+ɔːr+i    /zærræ/+ɡ+u+l    /mæd͡ʒlis/+ɡ+ɔː+h    /χæmæ/+ɡ+i+i    /bæt͡ʃ/+t͡ʃæ+ɡ+ɔːnæ
+s (959) /jun/+eːk+s+ɔː    /kleːjr/+eːn+s    /muʃkil/+ɔː+s+ɔːn    /næzzærræ/+s+eː    /beːkæ/+s+u    /reːj/+t+eːr+s    /evræz/+ɛ+s
+ʃ (869) /ziddiʃɵːr/+i+ʃ    /næsl/+ku+ʃ+iː    /t͡ʃæχ/+i+ʃ+i    /bærænɡeːz/+i+ʃ+i    /bɔːl/+i+ʃ+t    /tɔːlib/+ʃ+ɔː    /næmsɔː/+i+ʃ
+ɔːni (847) /ɡiriftɔːr/+ɔːni    /pir/+ɔːni    /særbɔː/+ɔː+z+ɔːni    /t͡ʃæm/+k+ɔːni+i    /rɔːhændɔːz/+ɔːni    /tærs/+ɔːni+dæ+nd    /zeːrdæst/+ɔːni
+jɑʃ (833) /intizɔːm/+i+jɑʃ+ɔːn    /pruʒæhɔː/+jɑʃ+ɔːn+rɔː    /kitɔːb/+hɔː+jɑʃ    /χurd/+i+jɑʃ    /sijɔs/+i+jɑʃ    /kæfʃ/+hɔː+jɑʃ+rɔː    /rus/+i+jɑʃ
+æst (797) /hæjɔlp/+ær+æst    /zæʔif/+ʃudæ+æst    /zinɔːɡ/+ær+æst    /zeːbɔːtær/+æst    /ændeːʃidæ/+æst    /zɔːχirpær/+æst+j    /nækuʃtæ/+æst
+tær (766) /ɡirɔːmi/+tær+i+ni    /χuʃbæχt/+tær    /mærdsif/+æt+tær    /purfuruʃ/+tær+i+n    /dɔːniʃd͡ʒu/+duχ+tær    /durust/+tær+eː    /pursærusædɔː/+tær+i+n
+ɔːnæ (757) /sært͡ʃæmʔ/+ɔːnæ    /kæʃɔːk/+ɔːnæ    /muttææs/+if+ɔːnæ    /biniʃ/+ɔːnæ+d    /bæt͡ʃ/+t͡ʃæ+ɡ+ɔːnæ    /χæjr/+ɔːnæ    /hæmm/+ɔːnæ+nd+i
+z (714) /uru/+z+ɡɔːn+i    /sæjfullɔːχ/+z+ɔː+dæ    /tursun/+z+ɔː+d    /kæmnuf/+u+z    /særɔː/+z+eːr    /særbɔː/+ɔː+z+ɔːni    /χul/+bæ+z+ɔːr
+ri (638) /ruz/+æɡi+ri    /ɡællæ/+kɔː+ri+i    /dæst/+æɡi+ri    /væl/+eː+ri+æ    /binɔː/+kɔː+ri+vu    /bɔːzni/+ɡæ+ri+i    /niqɔː/+ri
+v (624) /sɔːtrudnit͡ʃeː/+st+v+ɔː    /t͡ʃeːk/+i+eː+v    /beːmæ/+v+k+ʔ    /deːj/+v+is    /mɔːs/+ku+v    /æqidæ/+v+iː    /ʃærmændæ/+v+ɔːr
+ii (600) /sæhmijɑ/+χ+ær+ii    /χɔːrid͡ʒ/+ʃæv+ii    /χærɔːb/+ʃæv+ii    /mæst͡ʃid/+dæ+rɔː+ii    /bisjɔrseːr/+jɑ+ɡ+ii    /χudɔː/+sɔːz+ii    /bæjninɔːhi/+jɑ+v+ii
+jɑt (595) /kɔːrχɔː/+jɑt    /bɔːbɔː/+jɑt    /æhm/+i+jɑt+i    /kæmæh/+æm+i+jɑt    /mæʁlub/+i+jɑt    /tæd͡ʒrubæ/+hɔː+jɑt+ɔːn    /nɔːm/+χɔː+jɑt+ɔːn
+χ (580) /sæhmijɑ/+χ+ær+ii    /χæʃ/+dæ+χ    /bærz/+æ+χ    /æbuæbdullɔː/+χ+i    /bærækæt/+u+χ    /mæj/+χ+ɔːnæ+i    /tæʔ/+χ+ri+ri
+ʃudæ (551) /vɔːrid/+ʃudæ    /tænzim/+ʃudæ+i    /særsɔːn/+ʃudæ    /zæʔif/+ʃudæ+æst    /tæʃkil/+ʃudæ    /sirɔːjɑt/+ʃudæ+i    /muæjjɑn/+ʃudæ+i
+t͡ʃ (530) /mæχsuddin/+ɔːv+i+t͡ʃ    /silæd͡ʒ/+i+t͡ʃ    /leːnin/+t͡ʃ+i+hɔː    /qɔːt͡ʃɔːq/+t͡ʃ+iː    /ɡreː/+t͡ʃ+k+æ    /sɔːf/+t+i+t͡ʃ    /væl/+i+t͡ʃ+ɔːn
+æi (519) /mækɔːl/+æi    /stræteːɡi/+æi    /sæfær/+nɔːm+æi    /peːʃkæʃkun/+æ+nd+æi    /mærɔːm/+nɔːm+æi    /dær/+v+r+æi    /χæmæ/+n+æi
+eːv (489) /sælæχɡ/+eːr+eː+eːv    /æbdull/+ɔː+eːv+rɔː    /mæʔ/+d+i+eːv    /χudɔːjbeːrd/+i+eːv+rɔː    /ætæ/+m+bæ+eːv    /dʒur/+æ+eːv+æ    /kɔːr/+t+n+eːv
+jɔn (480) /firrɔːr/+i+jɔn+rɔː    /iʃtirkɔːt͡ʃ/+i+jɔn+i    /beːnævɔː/+jɔn    /χɔːrit͡ʃi/+jɔn+u    /purtuɡ/+jɔn+i    /tæzɔːhurɔːtt͡ʃ/+i+jɔn+rɔː    /ɡriɡɔːri/+jɔn
+ændæ (480) /peːʃɡɵːi/+kun+ændæ+rɔː    /tærbijɑtɡir/+ændæ+ɡɔːn+i    /bær/+r+ændæ    /tæhijɑ/+ʃæv+ændæ    /ɔːvɔːzdiχ/+ændæ+χɔː+jɑʃ    /tæχijɑ/+kun+ændæ+i    /fɔːʃ/+ʃæv+ændæ
+dɔːr (479) /mænsæb/+t͡ʃæ+dɔːr    /æksb/+ær+dɔːr+iː    /bɔːnk/+dɔːr+i+vu    /zær/+dɔːr+iː    /bɔːznæ/+dɔːr+eː+d    /dɔːllær/+dɔːr    /næmæk/+dɔːr
+eːm (472) /mæd͡ʒbur/+eːm    /diχ/+eːm+u    /ruz/+eːm+u    /næsupɔːr/+eːm    /ʃærɔːb/+eːm+u    /kuʃɔːdæ/+eːm    /bifæhmɔːn/+eːm
+h (460) /kɵːtæ/+h+iː    /sæt/+h+hɔː+i    /idɡ/+ɔː+h+i    /kiʃvær/+ɔː+h+i    /mæd͡ʒlis/+ɡ+ɔː+h    /ʃt͡ʃæ/+h+r+i    /sɔːl/+eː+h+iː
+kun (434) /ibɔːdæt/+kun+rɔː    /sɵːχtɔːrχɔːm/+ɵːʃ+kun+iː    /puld͡ʒæmʔ/+kun+iː    /peːʃɡɵːi/+kun+ændæ+rɔː    /qɔːnunvæjrɔːn/+kun+i+hɔː    /mænʔ/+kun+i+χɔː    /tæχijɑ/+kun+ændæ+i
+ju (431) /id͡ʒtimɔː/+ju    /ʃærɔːit/+ɲɔː+ju    /beːdɔːd/+i+ju    /meːfuruʃ/+i+ju    /dæstɡir/+i+ju    /χuʃbin/+i+ju    /jɑnɡ/+i+ju+l
+ist (409) /bæpt/+ist+rɔː    /rɔːz/+ist    /χudkuʃ/+ist    /kær/+eːr+ist    /ɡæjriins/+ɔːn+ist    /tɔːd͡ʒk/+ist+ɔːn    /ɵːzbeːk/+ist+ɔːn+rɔː
+bæ (397) /kæmbæɡæl/++t͡ʃæ+j    /ætæ/+m++eːv    /χul/++z+ɔːr    /muhɔːsi/+    /t͡ʃæn/++æʃ    /mænʔ/++ʔ+i    /pæiʁ/+æm++r
+ɡɔːn (379) /χæmsɔːjɑ/+ɡɔːn    /χæmsɔːjɑ/+ɡɔːn+i    /uru/+z+ɡɔːn+i    /hæmpeːʃæ/+ɡɔːn    /hælɔːk/+ʃudæ+ɡɔːn+rɔː    /tærbijɑtɡir/+ændæ+ɡɔːn+i    /χæræ/+n+ɡɔːn+i
+ɡæ (375) /væsl/+ɡæ+r    /nizɔːm/+ɡæ+ri    /sæχti/+ɡæ+ri+χɔː    /muɔːmilæ/+ɡæ+r    /sɔːmɔːnsuʁd/+ɡæ+z    /bɔːzni/+ɡæ+ri+i    /kɔːleː/+ɡæ
+eːr (368) /sælæχɡ/+eːr+eː+eːv    /steːjn/+b+eːr+ɡ    /χɔːnæʃ/+eːr+i    /ʃneːjd/+eːr    /kær/+eːr+ist    /særɔː/+z+eːr    /veːn/+t+eːr
+kɔː (335) /sæχt/+kɔː+r+u    /mætv/+i+eːn+kɔː    /litvin/+kɔː    /ɡællæ/+kɔː+ri+i    /tæqɔːlub/+kɔː+r+iː    /lin/+kɔː+l+n    /ʃæm/+æ+kɔː+m
+hɔːeː (302) /sæbæb/+hɔːeː    /hævɔːpæjmɔː/+hɔːeː    /kæsæl/+i+hɔːeː    /æqidæ/+hɔːeː+rɔː    /qɔːlæb/+hɔːeː    /ɔːzɔːdi/+hɔːeː    /zindɔːnbɔːn/+hɔːeː
+ik (299) /t͡ʃiɡileːjt͡ʃ/+ik    /publitsi/+st+ik+æ    /æmeːr/+ik+vu    /ʃil/+ik+i    /rɔːb/+b+ik+æ    /jɑkf/+ik+r+iː    /pneːvmæni/+t+ik+iː
+ɔːχ (298) /bɔːv/+ɔːχ+u+t͡ʃæ    /nækχ/+ɔːχ+æ+d    /kæd/+u+ʃ+ɔːχ    /niɡ/+ɔːχ+χɔː+i    /jɑdul/+l+ɔːχ+i    /mɔːʃɔː/+æll+ɔːχ    /jɑkn/+æv+ɔːχ+t
+eːn (277) /kleːjr/+eːn+s    /t͡seːm/+eːn+t+æ    /mætv/+i+eːn+kɔː    /steːpænæk/+eːn+t    /næmɔːn/+eːn    /ænɡ/+eːn+æ+vu    /næk/+æp+eːn
+æv (266) /χudɔː/+æv+nd    /sær/+æv+væ+l    /bin/+æv+s+i    /χɔːst/+æv+i    /sud͡ʒ/+æv+ɔː+l    /ʁælæmr/+æv+i    /bæd/+æv+iː
+ʃæv (255) /kuʃɔːdæ/+ʃæv+ii    /tæslim/+ʃæv+iː    /χɔːrid͡ʒ/+ʃæv+ii    /rædikælizæt͡sijɑ/+ʃæv+ii    /χærɔːb/+ʃæv+ii    /tæhijɑ/+ʃæv+ændæ    /ʃɔːmil/+ʃæv+iː
+eːk (254) /jun/+eːk+s+ɔː    /umid/+b+eːk    /ɔːrumb/+eːk+ɔːv+æ    /æjjɔm/+b+eːk+ɔːv    /træs/+eːk+æ    /kæs/+eːk+i    /viki/+l+eːk+s
+t͡ʃæ (236) /kæmbæɡæl/+bæ+t͡ʃæ    /bɔːv/+ɔːχ+u+t͡ʃæ    /kæmbæɡæl/+bæ+t͡ʃæ+j    /næj/+t͡ʃæ+hɔː+i    /muχæmmædnɔːdirχ/+u+t͡ʃæ    /χɔːlæ/+bæ+t͡ʃæ+i    /bud/+t͡ʃæ+eː
+jɑm (235) /munɔːsibæt/+hɔː+jɑm+ɔːn    /ælifbɔː/+jɑm+ɔːn    /ɔːnχɔː/+jɑm    /dɔːrɔː/+i+jɑm+rɔː    /pursæd/+æ+ni+jɑm    /id͡ʒtimɔːi/+jɑm+rɔː    /t͡ʃud/+ɔː+jɑm
+æɡi (230) /ruz/+æɡi+ri    /kærd/+æɡi+æʃ+ɔːn    /ʃiʃt/+æɡi+st    /dæst/+æɡi+ri    /beːɡɔːn/+æɡi+rɔː    /pɔːj/+jɑ+nd+æɡi    /færχ/+æɡi
+zæ (226) /zæbɔːn/++d+i    /ɔːtæʃ/++n+iː    /æmu/++n+ɡ    /væhʃæt/+    /muʔ/+i++i    /meːbɔː/++d    /hæjɑd͡ʒɔːn/++dæ+i
+ijɔ (195) /kulɔːb/+ijɔ+jɑ+j    /tæræk/+ijɔ+t    /it͡ʃtimɔː/+ijɔ+t    /ætrɔːf/+ijɔ+ʃ    /ɔːbunæ/+t͡ʃ+ijɔ+n    /χæmd/+ijɔ+rɔː+ni    /hæmd/+ijɔ+ri
+væ (189) /sɔːdd/++u    /meːʃ/+æp++d    /bɔːv/++r    /meːbærɔː/++d+i    /særr/+æ++l    /nædærɔː/++r+d    /sær/+æv++l
+sɔːz (180) /meːs/+sɔːz+eː+d    /χæritæ/+sɔːz+iː    /kɔːr/+sɔːz+u    /pæjʁæmbær/+sɔːz+iː    /hæmɔːnhænɡ/+sɔːz    /but/+sɔːz+iː    /særnæɡun/+sɔːz+ii
+hi (167) /færɔːʁæt/+ɡ+ɔː+hi    /kɵːmæk/+χɔː+hi+i    /kumæk/+χɔː+hi+i    /zubæjdul/+l+ɔː+hi    /ʃæb/+eː+hi    /urdɵːɡ/+ɔː+hi    /sɔːzmɔːnd/+i+hi+i
+ʔ (165) /ʃur/+ɵː+ʔ+eː    /bærɔː/+dæ+ʔ+iː    /beːmæ/+v+k+ʔ    /mɔːni/+ʔ+æ+hɔː    /vid/+ɔː+ʔ+i    /χil/+ʔ+æt+i    /χɔːtir/+t͡ʃ+æm+ʔ
+q (163) /int/+i+q+ɔː    /nɔːv/+æ+q+t    /mutææl/+i+q+i    /ʒæqsi/+l+i+q    /æfri/+q+i+jɑ    /mutæ/+væ+q+if    /ælmæl/+i+q+rɔː
+it (162) /rupuk/+it+ɔːn    /nɔːrizɔː/+it+hɔː+i    /fæsɔːdkɔːr/+it    /kæt/+it+ɔːn    /seːj/+it+ɔːv    /dilsuz/+it+ɔːn    /kri/+ɔː+l+it
+sk (156) /kɔːmsɔːmɔːl/+sk+æ+jɑ    /kiɔː/+sk+χɔː+vu    /putɔːv/+sk+i+j    /ræspæd/+sk+æ+jɑ    /sχɔːdneːn/+sk+æ+jɑ    /ejseːn/+sk    /ɡdæ/+n+sk
+is (151) /færænɡ/+is    /muhædid/+is+ɔːn    /ikt/+is+ɔː+i    /fɔːr/+is+i+jɑʃ    /leːr/+ɔː+un+is    /kæm/+is+ju+ni    /deːj/+v+is
+ɵː (147) /d͡ʒɔːmæ/+ʃ+ɵː+iː    /ʃur/+ɵː+ʔ+eː    /bijɔvær/+æm+ɵː    /kufr/+ɡ+ɵː+iː    /bæz/+ɵː+r+iː    /mɔːʃin/+ʃ+ɵː+iː    /tædbird͡ʒ/+ɵː+iː
+æz (147) /kævk/+æz    /χæstæɡinɔːp/+æz+i+r    /pærvɔːz/+æz    /mæk/+æz+i    /ærk/+æz+i+i    /nɔːs/+æz+ɔː+vu    /neːst/+æ+nd+æz
+ɔːʃ (144) /ʃirkætd/+ɔːʃ+t+æ    /pærχ/+ɔːʃ+hɔː+i    /d͡ʒɔːɡuz/+ɔːʃ+t    /dæstɔːværd/+ɔːʃ    /dsɡuz/+ɔːʃ+t+æ    /meːtr/+ɔːʃ+eːm+u    /bæd/+ɔːʃ+t+æi
+un (143) /χæm/+un+ɔːr+æ    /ɡæzælɡ/+un+æ+rɔː    /bɔːb/+un+æ    /leːr/+ɔː+un+is    /sɔːb/+un+u    /ɡun/+r+ɡ+un    /jɑtædæbur/+un+æ+l
+ku (126) /ʃɔːdmɔːn/+ku+l+ɔːv    /fær/+ku+eː+t    /t͡ʃɔːr/+ku+i+χɔː    /næsl/+ku+ʃ+iː    /tæʃækk/+ku+r    /bur/+i+ku+l    /jɑk/+ku+m
+mu (125) /ræd͡ʒæb/+mu+rɔː+d    /æmæliːnæ/+mu+dæ+ni    /bɔːtæχ/+æm+mu+l    /meːniɡær/+æ+mu    /teːχnik/+u+mu    /χærɔːm/+mu+r+dæ    /mær/+mu+z
+if (110) /muærr/+if    /muʔ/+ær+if+i    /mær/+if+æt+rɔː    /muttææs/+if+ɔːnæ    /ikt/+if+ɔː    /ɡæjrimun/+s+if+ɔːnæ    /mutæ/+væ+q+if
+ɔ (110) /bsi/+j+ɔ+r    /riʒis/+j+ɔ+r    /ʒeːleːzn/+j+ɔ+v    /kɔːb/+i+j+ɔ    /χɔːrit͡ʃi/+j+ɔ+χɔː    /beːj/+ɔ+ri+i    /duʃænbeːɡi/+j+ɔ
+nɔːm (107) /æsɔːs/+nɔːm+æ    /sæfær/+nɔːm+æi    /bɔːbær/+nɔːm+æ    /ɛʔtibɔːr/+nɔːm+æi    /hɔːl/+nɔːm+æ    /ɡuvɔːh/+i+nɔːm+æ    /mærɔːm/+nɔːm+æi
+bɔːz (91) /mæzkæræ/+bɔːz+i    /indæsisæ/+bɔːz+i+χɔː    /sɔːχtæn/+i+bɔːz+ɔːr    /ɡæp/+t͡ʃæ+bɔːz+i    /væʔd/+æ+bɔːz+χɔː    /teːnnis/+bɔːz+ɔːni    /mærdikɔːr/+bɔːz+ɔːr+i
+ɨ (88) /sjɑʃt͡ʃeːn/+n+ɨ+j    /pɔːbeːd/+ɨ    /mir/+n+ɨ+j    /titul/+n+ɨ+j    /udæt͡ʃ/+n+ɨ+j    /præv/+ɨ+eː    /zæpreːt/+n+ɨ+j
+reː (88) /ælvæ/+reː+s    /bifʃ/+u+reː+ʃ    /χizmætɡu/+reː+z+ii    /ɔːbrɵː/+reː+z+iː    /tæs/+reː+ʔ+i    /næɡu/+reː+z+ænd    /tɔːr/+reː+s
+uʃ (87) /mæd/+χ++rɔː    /væzifææʃsæbuk/+d+    /χæm/++i+rɔː    /bip/++æ+d    /mæjn/++i    /ɡærɔːnfur/++i+rɔː    /ælɔːq/++eːv
+inɔːs (87) /særχæd/+ʃ+inɔːs+ii    /fursæt/+ʃ+inɔːs+u    /kir/+ʃ+inɔːs+ɔːn    /suχæn/+ʃ+inɔːs+ii    /æfʁɔːnistɔːn/+ʃ+inɔːs+iː    /sufi/+ʃ+inɔːs+u    /t͡ʃɔːmeːæ/+ʃ+inɔːs+ænd
+zm (83) /rædikæl/+i+zm+i    /neːprɔːfeːsiɔːnæl/+i+zm+i    /tɔːtæli/+tær+i+zm    /pluræl/+i+zm+i    /ʒurnɔːl/+i+zm+i    /mɔːdeːr/+ni+zm+u    /impeːriɔːl/+i+zm+rɔː
+ɡærd (76) /ʃæb/+ɡærd+iː    /qɔːnuni/+ɡærd+ɔːni+i    /χud/+ɡærd+ɔːn    /bɔːz/+ɡærd+eː+m    /pijɔdæ/+ɡærd    /beːχtær/+ɡærd+i+i    /ævæ/+n+ɡærd+i
+æɡ (71) /fitnæ/+æɡ+eː+z    /hæm/+æɡ+j    /χɔːnd/+æɡ+iː    /isteːχsɔːlkunænd/+æɡ+ɔːn+u    /kæpæt/+æɡ+æ+n    /pær/+æɡ+væ+j    /t͡ʃiɡun/+æɡ+m+i
+nɔːk (71) /χæuf/+nɔːk    /æfzælijɑt/+nɔːk    /dærɔːmæd/+nɔːk+i    /væhʃæt/+nɔːk    /seːχr/+nɔːk    /qimmæt/+nɔːk    /tæhsil/+nɔːk+ær+dæ
+ɔːmeːz (62) /mæsχæræ/+ɔːmeːz+i    /tæhqir/+ɔːmeːz+i    /musɔːlih/+æt+ɔːmeːz    /mɔːd͡ʒærɔː/+ɔːmeːz    /fɔːd͡ʒeː/+æ+ɔːmeːz    /hæz/+l+ɔːmeːz+i    /ʃɵːχi/+ɔːmeːz
+æɡiː (55) /sɔːdd/+æɡiː    /dævr/+æɡiː    /hæmχ/+ɔː+b+æɡiː    /χuʃmuɔːm/+i+l+æɡiː    /ræis/+d+æɡiː    /furɵːχt/+æɡiː    /dɔːrænd/+æɡiː
+ʒ (55) /nɔːil/+ɔː+ʒ+i    /istrɔːt/+eː+ʒ+ik    /ɔːlim/+d+ʒ+ɔːn    /jɑkd/+ʒ+ɔː+jɑ    /stræt/+eː+ʒ+i    /vɔːr/+ɔːn+eː+ʒ    /χɔːri/+ʒ+i
+ɵːʃ (52) /sæhmijɑfu/+r+ɵːʃ+iː    /briliæntf/+u+r+ɵːʃ    /sɵːχtɔːrχɔːm/+ɵːʃ+kun+iː    /mæjn/+ɵːʃ+ɔːn    /t͡ʃɔːj/+n+ɵːʃ+ii    /χɔːnæb/+ær+d+ɵːʃ    /sæχt/+k+ɵːʃ+iː
+diχ (52) /t͡ʃæzɔː/+diχ+i+i    /bæχɔː/+diχ+i+i    /pɔːræ/+diχ+i+rɔː    /meːn/+diχ+æ+d    /pul/+diχ+i+vu    /niʃɔːn/+diχ+ændæ+i    /ɡærmi/+diχ+i+rɔː
+tæb (50) /ɵːzbeːk/+tæb+ɔːr+ɔːni    /ʁæjri/+tæb+i+iː    /qirʁiz/+tæb+ɔːr+ɔːni    /muχɔː/+tæb+hɔː+i    /nɔːmu/+r+æt+tæb    /pæʃtun/+tæb+ɔːr    /qirʁiz/+tæb+ɔːr+ɔːn
+ɲɔː (42) /æmæl/+ɲɔː+eː    /ʃærɔːit/+ɲɔː+ju    /næjrænɡ/+ɲɔː+i    /nɔːɔːæmn/+i+ɲɔː+i    /kiʃvær/+ɲɔː+i    /ɡuru/+ɲɔː+i    /næʃrijɑ/+ɲɔː+i
+iæt (41) /χæmrɔːχ/+iæt    /ʃɔːɡirdtæjeːr/+kun+iæt+ɔːn    /ɡunt͡ʃiʃk/+iæt    /reːfɔːrmæt/+ɔːr+iæt+ɔːn    /ʃæχs/+iæt    /kæsb/+iæt+ɔːn    /beːdɔːrʃæv/+iæt+ɔːn+rɔː
+bɔːʃ (39) /zæbɔːn/+bɔːʃ+æ+nd    /murdæ/+bɔːʃ+æ+d    /zindæ/+bɔːʃ+i    /kɔːrvɔːn/+bɔːʃ+i+i    /ʃɔːd/+bɔːʃ+i    /tɔːt͡ʃik/+bɔːʃ+i    /ɔːmɔːdæ/+bɔːʃ
+ræm (37) /bæjtulhæ/+ræm    /meːlɔːd/+ræm+m+æ    /muh/+ær+ræm    /bæɡ/+ræm    /biχiʃtɔːsɔː/+ræm    /næmeːχɵː/+ræm    /beːfɔːnɔːɡ/+ræm
+æp (34) /tæχ/+t+æp+uʃ    /meːʃ/+æp+væ+d    /meːr/+æp+iː    /næk/+æp+eːn    /seːr/+ɡ+æp    /peːʃk/+æp+æʃ+ɔːn    /duχtær/+æʃ+æp+æi
+ævis (33) /veːbblɔːɡ/+n+ævis+hɔː    /næmeːn/+ævis+i+ju    /blɔːn/+ævis+i+rɔː    /dræmæ/+n+ævis+i    /næmeː/+n+ævis+eːm    /tærɔːnæ/+n+ævis+i    /mækɔːlæ/+n+ævis
+æll (33) /inʃ/+æll+ɔːχ    /ræsul/+æll+ɔː+h    /χærd͡ʒ/+æll+ɔː+b    /mæsɔːt͡ʃid/+æll+ɔːχ+i    /vær/+æll+ɔː    /min/+æll+ɔːχ    /væs/+æll+æm
+sti (31) /kæmukɔː/+sti+hɔː+i    /beːɔː/+sti+n    /flæ/+sti+n+u    /ændɔːχteː/+sti+jɑ+n    /stæ/+rɔː+sti+n    /niʃ/+æt+sti    /silæh/+bæ+dæ+sti
+jɔf (27) /tæhqir/+jɔf+t+æ    /bunjɔd/+jɔf+t+æ    /dær/+jɔf    /rɔːh/+jɔf+t+æ    /kæm/+jɔf+t    /ɔːbutɔːb/+jɔf+t+æ    /æsɔːs/+jɔf+t+æi
+e (25) /bærumænd/+e+s+t    /vɔːrui/+e+n+i    /jun/+e+s+kɔː    /nɔːmæʔlum/+e    /duʃænb/+e    /dɔːniʃmændɔːn/+e    /insɔːn/+e
+ɛ (25) /ɛrɔːn/+ɛ+j+r    /dæni/+ɛ+l    /evræz/+ɛ+s    /pill/+ɛ+j    /kær/+æt+ɛ    /feːlɡeːnɡæu/+ɛ+r    /æssɔːʃi/+æt+ɛ+l
+ɔːiː (24) /dæstɔːn/+s+ær+ɔːiː    /bisjɔrχu/+d+ɔːiː    /kɔːr/+n+æm+ɔːiː    /ruʃ/+n+ɔːiː    /ɔːlæm/+n+æm+ɔːiː    /tæbʔizz/+u+d+ɔːiː    /istis/+n+ɔːiː
+ɡuzɔːʃ (24) /ædir/+ɡuzɔːʃ+t+æ    /t͡ʃɔːpɔːni/+ɡuzɔːʃ+t+æ    /meːkunæd/+ɡuzɔːʃ+t+æ    /duʃænbeː/+ɡuzɔːʃ+t+æ    /rɔːmit/+ɡuzɔːʃ+t+æ    /nævruz/+ɡuzɔːʃ+t+æ    /vɔːruχ/+ɡuzɔːʃ+t+æ
+stɔːd (22) /ɔːmɔːdæi/+stɔːd+æ+æst    /bɔːzi/+stɔːd+æ    /jɔftæi/+stɔːd+æ+ænd    /nɔːi/+stɔːd+æ    /sɔːχtæʃud/+æi+stɔːd+æi    /ʃudææi/+stɔːd+æ+ænd    /ɡiriftæi/+stɔːd+æ+ænd
+rɵːz (22) /pærim/+ɔː+h+rɵːz    /muhæmmæd/+rɵːz+iː    /nimæ/+rɵːz+iː    /mæhmæd/+rɵːz+iː    /t͡ʃændin/+rɵːz+æ    /muhmmæd/+rɵːz+iː    /nimæ/+rɵːz+i
+hiː (21) /ræʔdi/+hiː    /næv/+ɔː+hiː    /χudnæmɔːiʃd/+i+hiː    /mud͡ʒævviz/+d+i+hiː    /tærs/+d+i+hiː    /sulh/+χɔː+hiː    /ɡæh/+ɡ+ɔː+hiː
+ip (20) /t͡ʃæl/+ip+ɔː+i    /miss/+is+ip+iː    /fill/+ip    /tiɡ/+ip+kɔː    /mæʃ/+ær+ip+ɔːv    /mill/+ip+u+ʃ    /muʃt/+ip+ær
+duχ (19) /værziʃɡær/+duχ+tær+ɔːni    /ɔːrieː/+duχ+t    /dɔːniʃd͡ʒu/+duχ+tær    /værziʃɡær/+duχ+tær+i    /tɔːd͡ʒik/+duχ+tær    /dɔːniʃt͡ʃu/+duχ+tær+ɔːn    /luli/+duχ+tær+i
+kɵː (19) /tæmɔː/+kɵː    /tæmæ/+r+kɵː+z    /læɡæd/+kɵː+b    /sæfærbær/+kɵː+n+iː    /issiq/+kɵː+l    /hæft/+kɵː+l    /pɔːj/+kɵː+b+ɔːn
+ræb (16) /beːs/+s+æ+ræb    /χɔːbu/+ræb+ɔː+t    /prɔː/+ræb+i    /hævɔːpæjmɔː/+ræb+ɔː+rɔː    /mæʃ/+ræb    /særmu/+r+ræb+i    /ɔːhæn/+ræb+ɔː
+ɡirif (11) /suræt/+ɡirif+t+æ    /qærz/+ɡirif+tær+ɔː    /æfʁɔːnistɔːn/+ɡirif+t+æ    /nækʃæ/+ɡirif+t+æi    /qævɔːq/+ɡirif+t+æ    /qærɔːr/+ɡirif+t+æ    /qærz/+ɡirif+t+æ
+eːf (11) /ɡæzprɔːm/+n+eːf+t    /dær/+eːf+t+i    /jun/+is+eːf    /russ/+eːf+rɔː    /rɔːs/+n+eːf+t    /dær/+eːf+t+æʃ    /but/+eːf+ɔːr
+bærin (10) /χæjvɔːn/+bærin    /sɔːdd/+æ+bærin    /iskændærɔːv/+bærin+χɔː+rɔː    /beːnɔːm/+bærin+ɔː    /peːtruχin/+bærin+χɔː    /binɔː/+bærin    /χud/+æt+bærin+hɔː
+ææ (8) /lærz/+ææ+æʃ+ɔːn    /ævv/+ææ+l    /burd/+ææ+æst    /næɡuft/+ææ+b+d    /meːnævis/+eː+dæ+ææ    /ændɔːχt/+ææ+æst    /ɔːværdæistɔːd/+ææ+æst
+t͡ʃeːs (8) /prækti/+t͡ʃeːs+kɔː+eː    /ɛkɔːnɔːmi/+t͡ʃeːs+k+i    /sæn/+t͡ʃeːs    /tævri/+t͡ʃeːs+k+ii    /veːneːri/+t͡ʃeːs+kɔː+eː    /sɔːt͡siælisti/+t͡ʃeːs+kɔː+eː    /deːmɔːkræti/+t͡ʃeːs+kɔː+j
+suf (8) /fæjl/+suf+mæɔːb+iː    /mæhmæd/+ju+suf    /muχæmmæd/+ju+suf    /muhæmmæd/+ju+suf    /æbi/+suf+jɔn    /mutæ/+æ+suf    /qɔːri/+ju+suf
+t͡ʃun (7) /tæn/+t͡ʃun+b+ɔːni    /zæmin/+t͡ʃun+b+j    /dunbæ/+t͡ʃun+b+ɔːni    /tɔːd͡ʒikistɔːn/+h+æm+t͡ʃun    /ɡæχvɔːræ/+t͡ʃun+b+ɔːni    /ɔːmuz/+ænd+t͡ʃun    /tækdir/+t͡ʃun+b+ɔːn
+æjk (7) /sælɔːmuæl/+æjk+u+m    /ælæ/+æjk+u+m    /æll/+æjk+u+m    /æsælɔːmuæl/+æjk+u+m    /æssælæmuæl/+æjk+u+m    /vææl/+æjk+u+m    /æssælɔːmuæl/+æjk+u+m
+qæb (6) /nuh/+qæb+æt+iː    /mul/+æ+q+qæb    /mul/+æ+qæb    /mull/+æ+qæb    /jɑk/+qæb+æt+æ    /ʁæjriqɔːbili/+qæb+u+l
+bæʃ (6) /huquqi/+bæʃ+ær+iː    /ʁæjri/+bæʃ+ær+iː    /ʃæχɔːdættælæ/+bæʃ    /χæb/+i+bæʃ    /kɔːmmunist/+bæʃ+ær+æ    /ʁijɔ/+bæʃ
+em (6) /tænbæl/+em    /tur/+em+t͡ʃ+ik    /sɔːχibistiklɔːl/+em    /χæst/+em    /nædɔːr/+em    /metærs/+i+d+em
+beːz (6) /vætæn/+beːz+ɔːr+ɔː    /lik/+beːz    /leːk/+beːz    /duneː/+beːz+ɔːr    /ɔːppɔːzitsijɑ/+beːz+ɔːr+iː    /χizmæt/+beːz+ɔːr+i
+kæf (6) /inteːrneːt/+kæf+eː    /ɔːsmɔːn/+kæf+i    /næmeː/+kæf+æ+d    /χud/+kæf+ɔːn+i    /tælχ/+æ+kæf    /tælæ/+χ+æ+kæf
+tɔːt͡ʃ (6) /zær/+i+n+tɔːt͡ʃ    /mullɔːχɔːi/+tɔːt͡ʃ+ik+rɔː    /ænt/+i+tɔːt͡ʃ+ik    /musælmɔːn/+tɔːt͡ʃ+ik    /næv/+tɔːt͡ʃ+ik+i    /millæt/+i+tɔːt͡ʃ+k
+t͡sɨ (5) /prin/+t͡sɨ    /tædʒikist/+æ+n+t͡sɨ    /kɔːr/+eː+j+t͡sɨ    /smeːrtn/+i+t͡sɨ    /pæmir/+t͡sɨ
+ɡɔːl (5) /bædsi/+ɡɔːl    /pɔːrtu/+ɡɔːl    /mæktæbbæt͡ʃæ/+ɡɔːl+ni    /jɑk/+ɡɔːl+iː    /dær/+ɡɔːl+χ+i
+irus (4) /ziddiv/+irus+i+æʃ    /mærzbɔːnɔːn/+irus+i+jɑ    /zidd/+irus+iː    /ɡæjr/+irus+χɔː
+iʃti (4) /særnæ/+ʃ+v+iʃti    /æbχɔːzistɔːn/+k+iʃti+hɔː    /hærf/+n+æv+iʃti    /sær/+v+iʃti
+læʃkæ (4) /bærɔːværdæ/+ni+læʃkæ+ri    /bæk/+læʃkæ+hɔː+i    /sær/+læʃkæ+rɔː+ni    /sær/+læʃkæ+ri
+ddd (4) /næmeːɔː/+jɑ+ddd+ddd    /nækærdæ/+æ+nd+ddd    /bærdɔːr/+æ+ddd
+læsl (3) /qibris/+i+ju+læsl    /pɔːkistɔːni/+u+læsl+ænd    /pɔːkistɔːni/+ju+læsl+rɔː
+d͡ʒeːh (3) /ʁæjriqɔːbili/+t+æv+d͡ʒeːh    /muttævæ/+d͡ʒeːh+i    /tær/+d͡ʒeːh
+mæɔːb (3) /fæjl/+suf+mæɔːb+iː    /islɔːmi/+mæɔːb    /kɔːmmunist/+mæɔːb+ɔːni
+ɡɔːi (2) /mæv/+æɡi+ɡɔːi    /istiqɔːmæt/+kun+ændæ+ɡɔːi
+itɔːd͡ʒ (2) /værziʃɡær/+itɔːd͡ʒ+ik    /zidd/+itɔːd͡ʒ+ik+iː
+dʒæ (2) /muχæmmædræ/+dʒæ+b    /mirzɔː/+χ+u+dʒæ